ZADZWOŃ albo NAPISZ      68 325-40-17 biuro@badacz.pl

RODO

Firma BADACZ Zaopatrzenie Szkół Przedszkoli Biur 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie Firma BADACZ Zaopatrzenie Szkół Przedszkoli Biur ul. Orla 7 65-511 Zielona Góra 

Firma BADACZ będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) wymogi kontraktowe tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem,

3) wymogi ustawowe tj. konieczność wypełnienia przez Firmę BADACZ obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4) uzasadnione wymogi administratora tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów  Firmy BADACZ wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Nawiązując do powyższych podstaw przetwarzania danych, informuję, że Firma BADACZ będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celach wskazanych w zgodzie na podstawie tej zgody w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że  Firma BADACZ nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej, założenia profilu/konta na stronach należących do Firmy BADACZ.

3) w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia, pełnego dostępu do strony internetowej www.badacz.pl oraz realizacji usług dodatkowych typu innych umów, w których są Państwo stroną.
4) w celu marketingu produktów i usług własnych lub partnerów biznesowych Firmy BADACZ za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z zapisami Rozporządzenia w odniesieniu do niżej wymienionych punktów:

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępniane innym niż Firma BADACZ podmiotom współpracującym tj. dostawcom produktów i usług na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz  innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Firmie BADACZ i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez  Firmę BADACZ opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez Firmę BADACZ.
Państwa dane zgromadzone przez Firmę BADACZ mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Firmy BADACZ oraz przenoszenia danych osobowych.
Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla Firmy BADACZ danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do konta w aplikacji lub na stronie internetowej), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

  1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla Firmy BADACZ,
  2. o tym, że Firma BADACZ jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
  3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego Firma BADACZ pozyskała ich dane.

Firma BADACZ dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

Skąd mamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie ?

Państwa dane otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia w naszej firmie.

Przetwarzamy je, abyśmy mogli wywiązać się z umowy, którą z Państwem zawarliśmy.

Przetwarzamy je w celach archiwalnych oraz podatkowych, jak również w celu umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom ?

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym ze Firmą BADACZ danych tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej oraz w regulaminie, który zaakceptowałeś.

Jak długo będziemy przetwarzać dane ?

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wcześniej.

Jakie prawa posiada osoba, której dane dotyczą ?

Podając dane osoba której dane dotyczą ma prawo do:

  • żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie tych informacji jest niezbędne do realizacji celów opisanych wcześniej. Bez ich podania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług oferowanych użytkownikom zarejestrowanym czy zrealizować zamówienia .

Jeżeli chcesz się wypisać z bazy, napisz do nas e-mail z rezygnacją na e-mail biuro@badacz.pl

 Firma BADACZ Zaopatrzenie Szkół Przedszkoli Biur

Ul. Orla 7

65-511 Zielona Góra

NIP 929-011-71-97